ŚCIANKI SZKLANE, AKUSTYCZNE.

Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto.

Ścianki szklane, akustyczne o dużej ilolacyjności dźwięku od Rw = 31 db do Rw=48dB. Dzwiękochłonność sięgająca tak wysokiego poziomu uzyskana dzięki zastosowaniu szkła z folią akustik (acustic).

Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań Norma PN-B-02151-4:2015-06 jest całkowicie nowym dokumentem, pierwszą Polską Normą odnoszącą się wprost do akustyki wnętrz.

Norma nie dotyczy wnętrz o akustyce kwalifikowanej, takich jak sale koncertowe czy teatralne, które wymagają indywidualnego podejścia, lecz zwykłych pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, w których dobra akustyka warunkuje komfort ich użytkowania.

Stosowanie wymagań normy w odniesieniu do wskazanych w niej pomieszczeń ma na celu: • zmniejszenie hałasu w pomieszczeniach poprzez ograniczenie jego składowej, jaką jest hałas pogłosowy, • zapewnienie zrozumiałości mowy umożliwiającej właściwe użytkowanie pomieszczeń przeznaczonych do komunikacji słownej. Wymagania wyrażone są za pomocą: • czasu pogłosu (T) i wskaźnika transmisji mowy (STI) - w przypadku pomieszczeń, których główna funkcja polega na komunikacji werbalnej • czasu pogłosu (T) lub chłonności akustycznej (A) w przypadku pozostałych pomieszczeń

Norma definiuje podstawowe wymagania, których spełnienie pozwoli zapewnić w większości wypadków dobrą akustykę wnętrz poprzez uniknięcie podstawowych błędów w tym zakresie. Jednak w wielu przypadkach dostępne są rozwiązania techniczne pozwalające na uzyskanie lepszych warunków akustycznych. Spełnienie wymagań normy w większości wypadków pozwoli na poprawne funkcjonowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) i/lub systemów nagłaśniających tam gdzie jest to wymagane. Wymagania normy mają zastosowanie przy projektowaniu, wznoszeniu, modernizacji i przebudowie pomieszczeń budynków zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zawiera ogólne zalecenia dotyczące akustyki wnętrz (patrz Dział IX, § 323, ust. 2, oraz § 326, ust. 5) powołujące się na normę PN-B-02151-4:2015-06 (patrz Załącznik nr 1 do rozporządzenia). Spełnienie wymagań wspomnianej normy traktuje się więc jako wypełnienie tych zaleceń.

Coraz więcej mówi się o akustyce w biurach. Najnowsze badania wykazują, że dźwięk na poziomach od 55 do 60 dB zdecydowanie nie zachęca pracowników pracujących w biurze aby podejmować się trudnych zadań. Nie tylko ważny jest poziom dźwięku ale bardzo istotny jest aspekt związany z tym czy łatwo jest zrozumieć treść rozmów między pracownikami. Warto zatrudniać specjalistów od akustyki przy projektowaniu biur typu open space aby przejąć pełną kontrolę nad niepożądanymi dźwiękami. Z pewnością będzie to miało odzwierciedlenie w jakości pracy a co za tym idzie wydajności pracowników.

scianka szklana akustyczne db podwojne szklo sciana szklana akustyczna pojedyncza scianki szklane akwarium biuro box open space scianka szklana akustyczna rw db sciana szklana akustyczna czarne profile